Často kladené otázky
Co je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).
Na co se OP VK zaměřuje?
OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.
Co je to Evropský sociální fond?
Evropský sociální fond je nedílnou součástí politiky Evropské unie v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a evropské sociální politiky. Jako jeden ze čtyř strukturálních fondů přispívá k překlenutí rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony v Evropské unii. Ze zdrojů Evropské unie financuje Evropský sociální fond pomoc členským státům při plnění společně odsouhlasených cílů a podporuje jejich aktivity směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání požadovaných kvalifikací.
Jaké jsou hlavní cíle ESF?
1. rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce,
2. podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce,
3. podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součástí politiky celoživotního vzdělávání,
4. podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly,
5. opatření na zlepšení přístupu žen na trh práce.
Jaké jsou možnosti využívání Evropského sociálního fondu v zemích EU?
Téměř polovina prostředků poskytnutých Evropským sociálním fondem na rozvoj lidských zdrojů je v zemích jako např. Řecko, Portugalsko nebo Irsko určena pro posílení systému vzdělávání. Druhá část je určena na programy, které jsou zaměřeny na boj s nezaměstnaností prostřednictvím akcí, které jsou zaměřeny proti vylučování z trhu práce. Obsahovými východisky pomoci a podpory se stávají klíčové dokumenty, např. Národní rozvojové plány a Operační programy, ve kterých jsou formulovány jednotlivé priority a opatření. Odpovědnost za Evropský sociální fond je většinou rozdělena mezi více institucí: např. ministerstvo školství a vědy ve spolupráci s dalšími ministerstvy a institucemi v Irsku, ministerstvo práce a ministerstvo školství v Řecku a ministerstvo práce a odborného vzdělávání v Portugalsku apod.
Jaké jsou cíle našeho projektu?
Cílem projektu je rozvoj inovativní metody moderního projektového vyučování a její rozšíření na moravská víceletá gymnázia. Projekt volně naváže na realizovaný projekt SIPVZ „eKronika - Softwarová podpora integrované výuky humanitních a přírodovědných předmětů“ (viz ekronika.olportal.cz), který představuje žákům přírodovědné, technické, společenské i kulturní výukové objekty v historických, geografických a kulturních souvislostech. Zkušenosti získané čtyřletým využíváním tohoto systému ve výuce chceme využít pro zavedení a rozšíření mezipředmětové projektové výuky.
Proč projekt realizujeme?
Výuka v jednotlivých předmětech škol probíhá mnohdy značně izolovaně a namísto smysluplných konzistentních poznatků a klíčových dovedností si žáci často odnášejí velké množství izolovaných dat, pouček a vzorců. I když úspěšnost v přijetí na vysoké školy je u žáků víceletých gymnázií značná, ukazuje se, že úroveň jejich vzdělanosti a přehledu je nedostačující. I na vysokých školách se bohužel setkáváme s fenoménem, kdy partikulární znalosti jsou zaměňovány nebo dokonce upřednostňovány před všeobecným přehledem a vzděláním. Absence klíčových kompetencí a nedostatek povědomosti o mezipředmětových vazbách se tak projevuje až v praxi a znevýhodňuje absolventy na evropském trhu práce.
 
Tento fenomén zachycuje i Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha), který uvádí jako jeden z cílů vzdělávací politiky i rozvoj mezipředmětových vazeb, výuku v integrovaných celcích a nové formy výuky včetně výuky projektové.
 
Realizace celoškolních projektových dnů se však praxi ukázala jako organizačně velmi náročná a silně narušující běžný chod školy. Projektovou výuku ve formě celoškolních projektových dnů proto nelze realizovat dostatečně často. 
Pro koho je projekt určen?
Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci škol žadatele, partnerů a dalších škol na Moravě, které o tuto formu výuky projeví zájem. U těchto žáků V průběhu realizace projektu se navrhovaná inovativní forma projektové výuky za pomoci e-learningového systému dotkne všech žáků žadatele a partnerských škol. Na Gymnáziu Jakuba Škody v současnosti studuje 750 žáků ve 24 třídách, na partnerských školách pak dalších 750 a 350 žáků.
V čem je projekt inovativní?
Projekt zavádí do praxe inovativní způsob projektové výuky. Takovýto způsob výuky není na našich školách rozšířen.
 
Realizací projektu dojde ke zlepšení úrovně vzdělání žáků středních škol posílením znalostí mezipředmětových vazeb a zvýšením úrovně klíčových kompetencí. To bude mít za následek jejich lepší celoživotní uplatnitelnost na trhu práce. Projektová forma výuky podporuje klíčové kompetence žáků – schopnost pracovat na projektu, kooperovat v týmu, vyhledávat a zpracovávat informace, pracovat s ICT, formulovat argumenty a prezentovat je. Při vytváření projektových prací žáci vyhledávají zdroje napříč předměty, nacházejí a využívají mezipředmětové vazby.
 
V rámci projektu bude vytvořena nová, inovativní výuková pomůcka – projektový e-learningový portál, který umožní zefektivnit a zatraktivnit projektovou výuku. Takováto výuková pomůcka doposud neexistuje a její vývoj je zcela nad rámec běžného financování škol. 
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.
Projekt realizuje Gymnázium Jakuba Škody v Přerově ve spolupráci s Gymnáziem Dr. Karla Polesného ve Znojmě a Gymnáziem ve Frenštátě po Radhoštěm.
Mapa stránek